SUPPORTCENTRUM

Supportcentrum

SBL competentieprofielen en kijkwijzers voor leraar in DDGC

Laatst bijgewerkt: Sep 17, 2018 10:54AM CEST
In de lijst met competentieprofielen voor standaardfuncties in het onderwijs in de Digitale Gesprekscyclus staan vier verschillende competentieprofielen voor leraar op basis van het SBL model. Deze competentieprofielen opgesteld door Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) zijn inmiddels vervangen (per augustus 2017) door de herijkte bekwaamheidseisen van de Onderwijs Coöperatie (voorheen SBL). Voor meer informatie over de profielen en kijkwijzers op basis van de herijkte bekwaamheidseisen, zie dit artikel. 


Veel besturen werken echter nog met de 'oude' SBL competenties, vandaar dat wij deze voorlopig uiteraard beschikbaar blijven stellen in DDGC. Dit onderstaande artikel gaat over de vier competentieprofielen voor leraar op basis van het SBL model.
;

Alle vier de profielen zijn samengesteld op basis van de SBL indeling met de bij de meeste gebruikers welbekende zeven competenties. De competenties zijn bij de profielen voor start-, basis- en vakbekwaam uitgewerkt in andere gedragsvoorbeelden die passen bij dat niveau. 
 
--------------------------------------------------------
Kijkwijzers

In de map 'standaard kijkwijzers' staan ook drie kijkwijzers (observatie instrumenten) voor leraar op basis van het SBL model. Let op, de kijkwijzers komen exact overeen met de eerste vier competenties van het competentieprofiel voor leerkracht. Het betreft alleen het deel van het primaire proces (wat gebeurt er in de klas), namelijk het te observeren deel. Het competentieprofiel bestaat dus behalve de eerste vier competenties (primaire proces) daarnaast ook uit drie competenties extra voor wat betreft het secundaire proces (samenwerken met ouders, samenwerken met collega's en instanties en zelfreflectie).

Die laatste drie vallen niet te observeren in de klas en daarom staan ze niet in de kijkwijzer. Voor het overige komen de kijkwijzers en de competentieprofielen dus exact overeen.

De kijkwijzers werken cumulatief. In het niveau startbekwaam staan dus alleen de observatiepunten voor startbekwaam. In de kijkwijzer op niveau basisbekwaam staan niet alleen de observatiepunten voor basisbekwaam, maar ook nog steeds die van startbekwaam - daar moet immers nog steeds aan voldaan worden. In de kijkwijzer voor vakbekwaam staan dus de niveaus start-, basis- en vakbekwaam. 
----------------------------------------------------------------------------


Vier standaard competentieprofielen voor leraar
In de lijst met competentieprofielen voor standaardfuncties in het onderwijs staan dus zoals gezegd vier verschillende competentieprofielen voor leraar;
 
Alle profielen zijn zoals hier boven al aangegeven samengesteld op basis van de SBL indeling met de welbekende zeven competenties. De competenties zijn bij de profielen voor start-, basis- en vakbekwaam echter uitgewerkt in verschillende gedragsvoorbeelden die passen bij dat niveau

Achtergrond van de 'standaard' competentieprofielen voor leraar in DDGC
De basis voor de competentieprofielen voor leraar in DDGC is zoals hier boven herhaaldelijk aangegeven afkomstig van het oorspronkelijke model van bekwaamheidseisen zoals dat in 2006 is ontwikkeld door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL), de voorloper van de Onderwijscoöperatie. Die indeling van competenties hebben we gehandhaafd en tevens de concrete gedragsvoorbeelden uit de bekwaamheidseisen als uitgangspunt genomen. 

Vervolgens hebben wij daarin nagenoeg één op één de Amsterdamse beroepsstandaard overgenomen zoals ontwikkeld vanuit de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) op basis van het SBL model, inclusief de latere wijzigingen door de opvolger van KBA, de Stichting KPO. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd op verzoek en met instemming van het bureau KBA. Bij het overnemen van de aanvullingen vanuit de Amsterdamse beroepsstandaard op de landelijke competentieprofielen en beroepsstandaarden hebben we er echter wel voor gezorgd dat de profielen niet alleen in grootstedelijke situaties toepasbaar zijn, maar ook breed toepasbaar voor andere situaties. In deze beroepsstandaard is het opbrengstgericht werken op basis van de Wet Referentieniveaus uit 2010 ook heel concreet uitgewerkt, hetgeen uiteraard prettig is.

De niveaus start-, basis- en vakbekwaam in de profielen zijn afgestemd op de meest recente cao (2018/2019) en wat daar over is opgenomen in bijlage XVII van die cao. De gedragstermen zijn letterlijk overgenomen in de betreffende competentieprofielen en met een asterisk gemarkeerd voor de herkenbaarheid. 

Behalve bovengenoemde instrumenten is daarnaast gebruik gemaakt van tal van andere informatiebronnen voor het formuleren van de competentieprofielen voor leraren in de Digitale Gesprekscyclus. Zoals bijvoorbeeld het inspectiekader en de Competentie Thermometer.

Door deze brede basis is duidelijk zichtbaar in de competentieprofielen voor leraren dat deze gebaseerd zijn op algemeen gangbare onderzoeksinformatie over effectief leerkrachtgedrag, i.e. Van de Grift & Van der Wal, Hattie, Marzano. Wij blijven dit uiteraard ook continu volgen en actualiseren in de profielen en kijkwijzers. 

Het nagenoeg geheel overnemen van de Amsterdamse Beroepsstandaard en het gebruik maken van informatiebronnen zoals de Competentie Thermometer als informatiebron voor de competentieprofielen voor leraar in de Digitale Gesprekscyclus had voor ons een aantal concrete voordelen;
 
  • Er is empirisch onderzoek verricht naar de effectiviteit van het gebruik in de praktijk.
  • De aangeleverde informatie is dermate concreet en uitgebreid dat er behalve een competentieprofiel voor leraren ook direct een kijkwijzer (les observatie instrument) voor leraren voorhanden was voor gebruik in de applicatie van de Digitale Gesprekscyclus.
 
Bovenstaande validatie en onderbouwing heeft er voor gezorgd dat de competentieprofielen en kijkwijzers uit DDGC zijn getoetst door en opgenomen in het overzicht gevalideerde observatie instrumenten van de PO raad en VO raad, genaamd 'Wijzer over Zien en Kijken'.
support@ddgc.nl
http://assets3.desk.com/
false
gesprekscyclus
Bezig met laden
seconden geleden
één minuut geleden
minuten geleden
een uur geleden
uur geleden
gisteren
dagen geleden
ongeveer
false
Ongeldige karakters gevonden
/customer/nl/portal/articles/autocomplete