SUPPORTCENTRUM

Supportcentrum

V(S)O, S(B)O, Jenaplan, Montessori, etc.? Houd het simpel!

Laatst bijgewerkt: Feb 07, 2018 03:35PM CET
Bij de herijkte bekwaamheidseisen van de onderwijscoöperatie van augustus 2017 wordt in de competentieprofielen een onderscheid gemaakt tussen VO, PO en MBO. Die hebben wij ook alle drie in de applicatie opgenomen. Voor wat betreft de kijkwijzers is er alleen een variant in start-, basis- en vakbekwaam, maar wordt geen onderscheid gemaakt tussen VO, PO en MBO. 

Door deze versimpeling maken wij onze belofte waar dat de Digitale Gesprekscyclus weliswaar een complete applicatie is, maar ook een eenvoudig werkende applicatie.

Drie standaard competentieprofielen dus waar mee gewerkt kan worden en drie standaard kijkwijzers. De ervaring leert (bij meer dan 100 besturen) dat de door ons ter beschikking gestelde competentieprofielen voor leraar in de map competentieprofielen voor standaard functies goed toepasbaar zijn in de volledige breedte van het gehele onderwijs.

Vandaar geen aparte profielen en kijkwijzers in de standaardmap voor
V(S)O en SO, maar ook niet voor onderbouw, middenbouw, bovenbouw, niet voor vakleerkracht bewegingsonderwijs, muziek en drama, ook niet voor Jenaplan, Montessori en dergelijke en ook niet voor Katholiek, Openbaar, Christelijk, Islamitisch, etc.

Let op! Deze meeste van deze hier boven genoemde specifieke profielen zijn wel beschikbaar in de applicatie. Wij weten namelijk dat niet iedereen het met ons eens zal zijn. Desgewenst kun je dus toch profielen voor Montessori, Dalton, Jenaplan, SBO, etc. activeren. Er staan tal van mappen met interessante kijkwijzers en competentieprofielen ter beschikking van de beheerder in DDGC.

Wij raden echter aan om gewoon iedereen met de standaard competentieprofielen en kijkwijzers voor leraar te laten werken en te beoordelen. Waarom? 

De wet maakt geen onderscheid, alle leraren moeten voldoen aan dezelfde wettelijke bekwaamheidseisen voor PO, VO en MBO. 

Bovendien...

Door met één standaard pakket aan 'eisen' te werken in uw organisatie voor alle scholen, worden alle leraren langs dezelfde meetlat beoordeelt en behoudt u goed overzicht over de mogelijkheden tot mobiliteit. De analyse geeft ook veel meer bruikbare informatie wanneer één meetlat bestuursbreed wordt gebruikt. 

Interessant om bijvoorbeeld te constateren dat in het VO iedereen vakleerkracht is (wiskunde, Nederlands, Frans, etc.), maar daar als vanzelfsprekend gewoon met het standaard bekwaamheidsprofiel voor docent gewerkt wordt. In het PO echter is er een behoefte om de dramadocent, leraar bewegingsonderwijs, leraar speciaal onderwijs of de de leraar muziek een apart profiel te geven. Vreemd, nietwaar? Niet nodig ook. Voor deze mensen gelden ook gewoon dezelfde wettelijk vastgestelde bekwaamheden.


Uiteraard geven wij grif toe dat in sommige situaties, concepten en scholen de nadruk op andere gedragsvoorbeelden in het competentieprofiel of op andere competenties uit het profiel zal liggen. Mogelijk zal er zelfs een andere invulling gegeven worden aan de genoemde gedragsvoorbeelden en competenties (wanneer de school tevreden is, of wat de school specifiek wil zien van de leraar op dat betreffende punt). Onze stelling (en ervaring) is echter dat dat prima kan door gebruik te maken van de algemene door ons ter beschikking gestelde standaard competentieprofielen en kijkwijzers voor leraar.

We vullen het concreet in aan de hand van twee voorbeelden;

Voorbeeld 1; U werkt met onze standaard competentieprofielen, maar vindt het heel belangrijk dat uw leerkrachten werken vanuit een bepaalde levensbeschouwelijke overtuiging en dat dit ook tot uiting komt tijdens de dagelijkse gang van zaken in de klas. Wij raden u in dat geval aan om geen extra competentie toe te voegen voor dit doel, maar te kijken waar u dit in het bestaande profiel onder kunt verstaan. Bij pedagogisch competent en interpersoonlijk competent staan voldoende gedragsvoorbeelden waar u dit prima bij zou kunnen onderbrengen. Wat denkt u bijvoorbeeld van; 'onderkent de achtergrond van de leerlingen en speelt hier op in', of 'hanteert leefregels in de groep' en 'toont respect voor leerlingen'. Die gedragsvoorbeelden zijn prima in te vullen tegen deze achtergrond. 

Voorbeeld 2; U werkt op een school waar het gehele concept in het teken staat van digitale hulpmiddelen bij het zo effectief mogelijk zelfstandig en in kleine groepjes leren. Ook in dit voorbeeld geldt dat er voldoende gedragsvoorbeelden staan bij bijvoorbeeld didactisch handelen en didactische hulpmiddelen om hier invulling aan te kunnen geven. Wat dacht u bijvoorbeeld van 'Biedt lesstof aan die past bij de methode en de vooraf gestelde doelen' of 'Sluit in het aanbod aan bij de doorlopende leerlijnen binnen de school'. U heeft daar niet per se een eigen competentieprofiel op maat voor nodig. Wanneer u zelfs bepaalde competenties veel minder relevant vindt of zelfs helemaal niet, dan vult u deze toch niet in? Of eventueel 'telt' u deze niet (of minder) mee bij het bepalen van uw eindoordeel op het beoordelingsformulier. Mogelijkheden genoeg.

 
-----------------------------------------------------------------------------------

 
Andere competentieprofielen voor leraar
Zoals hier boven al kort aangestipt realiseren wij ons uiteraard dat niet iedereen onze adviezen opvolgt en er altijd goed te verdedigen uitzonderingen zijn voor afwijkende situaties waarin je wel wil werken met verschillende differentiaties van competentieprofielen. De praktijk is weerbarstiger dan de theorie. Soms liggen er ook andere redenen dan inhoudelijke aan de keuze voor een bepaalde werkwijze met competenties ten grondslag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er historisch gezien in de organisatie al eerder andere keuzes zijn gemaakt. Het bovenstaande verhaal om het zo simpel mogelijk te houden is daarom alleen een advies op basis van onze visie, maar wij hebben - gelukkig maar - uiteraard ook genoeg klanten die ons advies negeren en om volkomen begrijpelijke redenen zelf profielen voor leraren uitbreiden, aanpassen en toevoegen aan de applicatie. Competentiemanagement is geen wiskunde waarbij er maar één goede oplossing van het vraagstuk is. 

Ook klanten die onze adviezen niet opvolgen vinden we heel belangrijk en daarom hebben we om u te ondersteunen in de Digitale Gesprekscyclus alvast een map met competentieprofielen staan genaamd 'Onderwijs - verbijzondering leraren', maar ook een map met Dalton, een map met Montessori, SBO, VSO, aanvullende kijkwijzers, KBA, etc, etc. In een ander artikel wordt uitgelegd hoe een beheerder een map met competentieprofielen kan activeren voor gebruik in de organisatie of eventueel een competentieprofiel uit een map kan dupliceren en aanpassen. 

In de map 'Onderwijs - verbijzondering leraren' staan ook twee profielen genaamd S(B)O LB en S(B)O LC. Wanneer u alleen deze vorm van onderwijs aanbiedt in uw school. Dan valt het dus te overwegen om van deze profielen gebruik te maken. U zult dan ook alleen leerkrachten hebben in een LB en in een LC schaal. In feite overlappen ze echter volledig met de normale SBL profielen, alleen zijn ze in terminologie beter aangesloten bij de bijzondere doelgroep. Het nadeel van deze twee profielen is uiteraard dat ze geen onderscheid maken in start-, basis- en vakbekwaam. Dat wil niet zeggen dat ze onbruikbaar zijn. Op basis van de schaaltrede weet u op welk niveau iemand zou moeten presteren en kunt u de verwachtingen die u heeft binnen het profiel in uw gesprek daar op aanpassen. Zie het gehele bovenstaande verhaal voor onze visie daar op. 
support@ddgc.nl
http://assets0.desk.com/
false
gesprekscyclus
Bezig met laden
seconden geleden
één minuut geleden
minuten geleden
een uur geleden
uur geleden
gisteren
dagen geleden
ongeveer
false
Ongeldige karakters gevonden
/customer/nl/portal/articles/autocomplete